גיליון 5742 עמוד 2 מתאריך 22/11/2007הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה1 2, קבעה הממשלה כי השר בנימין בן אליעזר ימלא את מקום שר הביטחון מיום ג' בחשוון התשס׳׳ח (15 באוקטובר 2007) עד ט' בחשוון התשס׳׳ח (21 באוקטובר 2007).

י׳׳ז בחשוון התשס׳׳ח (29 באוקטובר 2007) (חמ 3281—3)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי בהתאם לסעיף24(א) לחוק-יסוד:הממשלה2, קבעה הממשלה כי השר גדעון עזרא ימלא את מקום השר לביטחון הפנים מיום כ”ה בתשרי התשס׳׳ח (7 באוקטובר 2007) עד כ׳׳ח בתשרי התשס׳׳ח (10 באוקטובר 2007).

י”ז בחשוון התשס׳׳ח (29 באוקטובר 2007) (חמ 3281—3)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ'168.

2    ס׳׳ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מינוי סגן שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(7) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, מינתה שרת החוץ, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה, את חבר הכנסת מגלי והבה לתפקיד סגן שר במשרד החוץ.

ההודעה על המינוי נמסרה לכנסת ביום י׳׳ז בחשוון התשס׳׳ח (29 באוקטובר 2007).

כ׳׳ד בחשוון התשס׳׳ח (5 בנובמבר 2007) (חמ 3281—3)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות

לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-1975

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 52(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל׳׳ה-1975י, מינתה הממשלה, לפי הצעת 1 ס״ח התשל׳׳ה, עמ' 132.

שר האוצר, את אודי ניסן לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר, במקום אייל גבאי2 החל מיום כ' בחשוון התשס׳׳ח (1 בנובמבר 2007).

כ׳׳ד בחשוון התשס׳׳ח (5 בנובמבר 2007) (חמ 507—3)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

2 י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1006.

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים - חשמל

לפי חוק משק החשמל, התשנ”ו-1996

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 22(ה) לחוק משק החשמל, התשנ׳׳ו-1996י, כי לפי סעיף 22(ג) לחוק האמור, מינתה הממשלה, לפי הצעת שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, את ערן פולק, ת׳׳ז XXXXXX686, נציג שר האוצר, לחבר ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל, במקום אורי שוסטרמן2.

י׳׳ז בחשוון התשס׳׳ח (29 באוקטובר 2007) (חמ 113—3)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 208.

2    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 3184.

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969

מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, כי בא-כוח סיעת ”קדימה -עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה” הוא אלי אלברט אפללו, במקום אביגדור יצחקי2.

כ”ד בחשוון התשס”ח (5 בנובמבר 2007) (חמ 16—3)

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103.

2    י”פ התשס”ו, עמ' 3888.

מינוי פקיד גביה

לפי פקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)י, אני ממנה את ניצה בן איטח, ת”ז XXXXX975, לתפקיד פקיד גביה בעיריית חדרה, לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ”ג-21992, וגביית תשלומי חובה המגיעים לעיריית חדרה על פי דין.

י”ז בחשוון התשס”ח (29 באוקטובר 2007) (חמ 18—3)

רוני בר-און

שר האוצר


ילקוט הפרסומים 5742, י”ב בכסלו התשס׳׳ח, 22.11.2007 690

1

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2

   ס”ח התשנ”ג, עמ' 10.