גיליון 5743 עמוד 1 מתאריך 22/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התשס״ח    5743    22 בנובמבר 2007

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 706

מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת

ילדים)................................................................................... 706

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק הסעד(טיפול

במפגרים)............................................................................. 706

עמוד

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 706

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................ 706

מינוי ועדת ערעורים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 706