גיליון 5744 עמוד 1 מתאריך 27/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בכסלו התשס״ח    5744    27 בנובמבר 2007

עמוד

כללי לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי המומלץ)

(תיקון)................................................................................... 708

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 709

הודעה על העברת דיינים ממקום כהונתם למקום

כהונה אחר.......................................................................... 709

מינוי חבר לוועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי

לישראל................................................................................. 709

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 709

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ

השקעות ובניהול תיקי השקעות............................... 710

הודעה בדבר חילופי גברי בוועדה הממונה למועצה

הדתית ירושלים................................................................ 710

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית אונו........... 710

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות.. 710 הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

לילדים ולנוער................................................................... 711

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 711

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 711

מינוי פקידי גביה וממונים על הגביה לפי פקודת

המסים (גביה)..................................................................... 712

עמוד

מבחנים לתמיכת משרד הבריאות במוסדות המפעילים

בתי ספר אקדמיים לסיעוד........................................... 713

מינוי מועצה מייעצת לפי צו פיקוח על מצרכים ושירותים

(שמאי רכב)......................................................................... 714

מינוי נציג השר להגנת הסביבה בוועדה הארצית

לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות...................... 714

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום

הים ממקורות יבשתיים ................................................. 714

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 715

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 715

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 715

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו............ 715

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים .................................. 715

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 715

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 715

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 717

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 717

הודעות מאת הציבור............................................................... 773