גיליון 5745 עמוד 1 מתאריך 29/11/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשס״ח    5745    29 בנובמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק    נכסי    המדינה...................... 776

הודעה על מינוי נציבה ארצית לשוויון ההזדמנויות

בעבודה................................................................................ 776

הודעה על מינוי יושב ראש למועצה הישראלית

לתרבות ואמנות................................................................ 776

הודעה על מינוי חברים למועצה השראלית לתרבות

ואמנות.................................................................................. 776

מינוי פקיד הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין... 777 מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 777

מינוי ממונה על הגביה לפי    פקודת המסים (גביה)....... 777 תיקון הודעה על קביעת אזורים לפי חוק המדיניות

הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)... 777 מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל) ..................................................... 777

מינוי ועדת ערר לפי החוק האמור....................................... 777

הודעה בדבר בתי המשפט שבהם תתקיים פגישת מהו׳׳ת

לפי תקנות סדר הדין האזרחי(הוראת שעה)......... 778

הרשאה לעסוק בביטוח רכב מנועי...................................... 778

הודעות על רישום בפנקס המפלגות................................... 778

הודעות מאת הציבור ............................................................... 778