גיליון 5746 עמוד 1 מתאריך 05/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בכסלו התשס״ח    5746    5 בדצמבר 2007

עמוד


עמוד

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק

שחרור על-תנאי ממאסר................................................ 784

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי החוק האמור................................................................ 784

הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים

מיוחדות(קציבה) לפי החוק האמור.......................... 784

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 785

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 785

מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.. 785

מינוים רשמות לפי חוק בתי המשפט................................. 785

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה....................... 786

הודעה בדבר קביעת מספר התושבים ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במועצה המקומית ערערה................................................................................... 786

הודעה על מינוי מפקח וסגן מפקח על מטבע חוץ......... 786

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה ............. 786

הארכת תוקף הסמכה למתן היתר לביצוע עבודות לפי

חוק התקשורת (בזק ושידורים).................................... 786

מבחנים לתמיכת משרד הבריאות במוסדות המפעילים

בתי ספר לסיעוד שאינם בתי ספר אקדמיים......... 786

הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת............ 787

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, ולפי חוק רישוי

עסקים................................................................................... 787

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום

הים (הטלת פסולת).......................................................... 788

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 788

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 799

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 814

הודעות האגודות השיתופיות............................................... 821

הודעות מאת הציבור............................................................... 823