גיליון 5747 עמוד 1 מתאריך 06/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בכסלו התשס״ח    5747    6 בדצמבר 2007

עמוד

עמוד

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

834

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)..........

832

ועל שובו..............................................................................

835

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

832

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)......

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

ציבוריים(הוראת שעה)(הודעות ועדת התיאום

833

על-תנאי ממאסר...............................................................

836

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)........................................

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק

838

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

833

האמור...................................................................................

841

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

843

הודעות מאת הציבור...............................................................

834

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים.................