גיליון 5748 עמוד 1 מתאריך 12/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בטבת התשס״ח    5748    12 בדצמבר 2007

עמוד

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

עמוד

848

הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט...........

851

החברות הממשלתיות.....................................................

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק

תיקון למבחנים נוספים לצורך תמיכה של משרד החינוך

848

בית המשפט לענייני משפחה.....................................

851

במוסדות ציבור.................................................................

מינוי צוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי המשפט לפי

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

848

חוק מבקר המדינה...........................................................

851

התרבות והספורט למוסדות ציבור................................

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועדי

848

על-תנאי ממאסר...............................................................

853

תשלומה...............................................................................

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק

853

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

850

האמור...................................................................................

853

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים

מינוי חברים לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק התכנון

850

הציבור (הגבלות לאחר פרישה)..................................

853

והבניה..................................................................................

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח,

902

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

850

מכירה ורכישה).................................................................

904

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

913

הודעות מאת הציבור...............................................................

851

לכנסת השמונה עשרה...................................................