גיליון 5748 עמוד 2 מתאריך 12/12/2007הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שנשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינה את הרשומים מטה לשופטים, החל ביום ה' בכסלו התשס׳׳ח (15 בנובמבר 2007).

עו׳׳ד יורם דנציגר, ת׳׳ז XXXXXX708, לכהונת שופט בית המשפט העליון;

עו׳׳ד אליהו ביתן, ת׳׳ז XXXXXX334, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

עו׳׳ד שאול אבינור, ת׳׳ז XXXXXX202, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב;

הרשמת איריס לושי-עבודי, ת׳׳ז XXXXXX445, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז;

הרשמת תמר נסים-שי, ת׳׳ז XXXXXX139, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון;

הרשם עודד מאור, ת׳׳ז XXXXXX898, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל אביב;

עו׳׳ד חגי טרסי, ת׳׳ז XXXXXX254, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז;

עו׳׳ד יעקב פרסקי, ת׳׳ז XXXXXX196, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום;

עו׳׳ד ערפאת טאהא, ת׳׳ז XXXXXX039, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון;

הרשמת נסרין בשארה-כרייני, ת׳׳ז XXXXXX828, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז הצפון; הרשמת סבין כהן, ת׳׳ז XXXXXX675, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום;

עו׳׳ד אחסאן כנעאן, ת׳׳ז XXXXXX575, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון;

הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי, ת׳׳ז XXXXXX549, לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז הצפון;

עו׳׳ד שרון לארי-בבלי, ת׳׳ז XXXXXX372, לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים.

ט׳׳ו בכסלו התשס״ח (25 בנובמבר 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ'198.

2    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטות בית משפט שלום הרשומות מטה, לדון, בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ה' בכסלו התשס׳׳ח (15 בנובמבר 2007): 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

סבין כהן, ת׳׳ז XXXXXX675;

נסרין בשארה-כרייני, ת׳׳ז XXXXXX282.

ה' בכסלו התשס״ח (15 בנובמבר 2007) (חמ 3-2666)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי צוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי המשפט

לפי חוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 [נוסח משולב] בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק מבקר המדינה, התשי”ח-1958 [נוסח משולב]', אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בצוות לתיקון ליקויים לפי הסעיף האמור: השופט משה גל, ת׳׳ז XXXXXX935; השופט אלון גילון, ת׳׳ז XXXXX966;

דוד מדיוני, ת׳׳ז XXXXXX879;

לאה רקובר, ת׳׳ז XXXXXX782; עפרה תם רוזנר, ת׳׳ז XXXXXX539;

זורח קלנר, ת׳׳ז XXXXXX822. השופט משה גל ישמש יושב ראש הוועדה. מינוי צוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי המשפט מיום י׳׳ב בכסלו התשס׳׳ה (25 בנובמבר 2004)2 - בטל. כ׳׳ג בכסלו התשס״ח (3 בדצמבר 2007) (חמ 3-463)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי״ח, עמ' 92; התשס״א, עמ' 174.

2    י”פ התשס״ה, עמ' 800.

מינוי חברים לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001' (להלן - החוק), אני ממנה בזה את הרשומים מטה לחברים בוועדות השחרורים: בעלי ניסיון בתחום הקרימינולוגיה: רוני בנצור, ת׳׳ז XXXXXX303. בעלי ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית: נעמי שפירא, ת׳׳ז XXXXXX808; לינדה אביטן, ת׳׳ז XXXXXX817. בעלי ניסיון בתחום הפסיכולוגיה: אורה זמיר, ת׳׳ז XXXXXX758. בעלי ניסיון בתחום החינוך: שאול פז, ת׳׳ז XXXXX469.

תוקף המינוי לשנתיים, החל ביום י׳׳ג באדר א' התשס״ח (19 בפברואר 2008).

ט׳׳ז בכסלו התשס״ח (26 בנובמבר 2007) (חמ 101—3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים 1

ילקוט הפרסומים 5748, ג' בטבת התשס״ח, 12.12.2007 848

1

ס׳׳ח התשס״א, עמ' 410.