גיליון 5749 עמוד 1 מתאריך 13/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בטבת התשס״ח    5749    13 בדצמבר 2007

עמוד

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 916

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 916

הודעה על הרכב המוסד העליון למדע ולחקר הלשון

הערבית בישראל.............................................................. 916

מינוי שופטי נוער........................................................................ 916

מינוי ממונים על הגביה ופקיד גביה.................................. 916

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 917

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................................... 917

עמוד

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 918

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 918

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 928

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 930

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 932

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 932

הודעות מאת הציבור............................................................... 933

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 938