גיליון 5750 עמוד 1 מתאריך 19/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳בטבתהתשס״ח    5750    19 בדצמבר 2007

עמוד    עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 951

הכספים 2006..................................................................... 940    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 956

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 941    הודעות    בתי הדין הרבניים.................................................... 968

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור    הסדר כובל...    943    הודעות    מאת הציבור............................................................... 975

הודעות על ביעור רשומות בבתי    המשפט    ......................    945    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 986