גיליון 5750 עמוד 44 מתאריך 19/12/2007גוש 8250, חלקה 94 בע׳׳מ

(ח״פ 51-030533-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.1.2008, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 2, נתניה, טל' 09-8655995, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן מולכו, עו״ד, מפרק

ח.כ.ר. יעוץ ונכסים בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.2.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.30, אצל מפרק החברה, אילן חייקין, רח' דבורה הנביאה, בניין 4, קרית עתידים, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן חייקין, מפרק

מ.מ.ע.מ השקעות בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.2.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' יצחק שדה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רובין ישראל, מפרק

קידמת הייטק הוד השרון בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.2.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' דבורה הנביאה, בניין 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן חייקין, מפרק

ר.ט.י.מ.א בע׳׳מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.2.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המאוחר מביניהם, בשעה 18.30, אצל המפרק, רח' יצחק שדה 40, בניין 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה כהן, מפרק

אלג - סופט בע׳׳מ

(ח״פ 51-314959-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.2.2008, בשעה 10.30 בבוקר, אצל המפרק, בית 101, טירת יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל יוגב, מפרק

למבדה קרוסינג בע״מ

(ח״פ 51-283378-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.2.2008, בשעה 21.00, אצל המפרק, ממשרד ואר מנג'מנט בע׳׳מ, גבעת ישעיהו 26, עמק האלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק, ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל הרואה את עצמו נפגע מההליך המתואר, מתבקש לפנות למשרדו של המפרק, בטלפון 02-9955666, פקס 02-9955777, לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 3.2.2008.

יואב כפיר, רו״ח, מפרק

דן שרון - אגרושרות חברה לפתוח ומסחר בע״מ

(ח״פ 51-073513-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.2.2008, בשעה 10.00, אצל המפרק, בית

ילקוט הפרסומים 5750, י' בטבת התשס״ח, 19.12.2007 982