גיליון 5751 עמוד 1 מתאריך 20/12/2007ילקוט הפרסומים

י״א בטבת התשס״ח


5751


20 בדצמבר 2007


עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-4.10.2007 עד 4.11.2007)............................................ 988

הצטרפות שותף (מ-4.10.2007 עד 4.11.2007)............................................. 989

פרישת שותף (מ-4.10.2007 עד 4.11.2007)............................................... 999

רישום שותפויות(מ-4.11.2007 עד 2.12.2007)............................................ 1000

הצטרפות שותף (מ-4.11.2007 עד 2.12.2007)............................................. 1001

פרישת שותף (מ-4.11.2007 עד 2.12.2007)............................................... 1011

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות.........................................1013

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות...........................................1013