גיליון 5752 עמוד 1 מתאריך 20/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בטבת התשס״ח    5752    20 בדצמבר 2007

עמוד

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 1016

הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק פיקוח על בתי ספר. 1016 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

התעשיה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור....... 1016

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק העבירות המינהליות..... 1017

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 1017

צו בדבר הסמכת ראשי רשויות מקומיות לפי חוק

העבירות המינהליות...................................................... 1018

אכרזת היערות(סייג לתחולה).............................................. 1018

הודעות על אישור תכניות ניקוז.......................................... 1018

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה

המחוזית מחוז הצפון ...................................................... 1018

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 1018

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן וממלא

מקום ראש עיריית נתיבות............................................ 1019

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)............. 1019

הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים ................. 1019

הודעות בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו .......... 1019

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט..................... 1020

הודעה בדבר פקיעתו של היתר מוקדם............................. 1020

הודעות על פקיעתן של זכויות נפט.................................... 1020

עמוד

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 1020

מינוי מפקחת לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים

ומוצריהם)........................................................................... 1021

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1021

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 1021

הודעות בדבר השעיית חברים לפי חוק לשכת

עורכי הדין.......................................................................... 1021

הודעה על ביטול מינוי של משקם לפי תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי

משקמים).............................................................................. 1022

הודעה בדבר מינוי זמני של מנהל ארנונה (רמלה)....... 1022

מינוי ועדות ערר לארנונה (ראשון לציון).......................... 1022

הודעות על מינוי הרכב והרכב נוסף של ועדת ערר

לארנונה (חולון)................................................................. 1022

הודעות על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה(אור יהודה,

מגידו)..................................................................................... 1023

שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה לעיריית הוד השרון.. 1023

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה(רמת השרון).............. 1023

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות............................................ 1023

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 1023 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2007... 1024 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2007.. 1024

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1027

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1032