גיליון 5753 עמוד 1 מתאריך 26/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשס״ח    5753    26 בדצמבר 2007

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1036

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור לפי חוק יסודות

התקציב................................................................................ 1039

תיקונים למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור.................................................................................... 1047

עמוד

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד התעשיה

המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור.......................... 1048

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה

והרווחה למוסדות ציבור............................................... 1048

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1048

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1057

הודעות מאת הציבור............................................................... 1079