גיליון 5753 עמוד 12 מתאריך 26/12/2007(5)    הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה אינה חלק מתכנית לימודים פורמלית או מלימודים פורמליים;

(6)    לא הוגשה מטעמו בקשה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה או הוקצב לו סכום כלשהו מתקציב המדינה (ממשרד ממשלתי זה או אחר), במישרין אן בעקיפין,

בשל פעילותו לפי מבחנים אלה בעבור שנת השמיטה שבעבורה מבוקשת התמיכה.

(ב) למען הסר ספק, בקשה לתמיכה תהיה רק לגבי פעילות שמקיים המוסד בעצמו ולא באמצעות מוסד או גוף אחר.

פרק ג': נהלים

8.    (א) מוסד ציבור המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה יגיש

בקשה לפי הטופס המיועד לכך; לבקשת התמיכה יצורפו המסמכים האלה, כמפורט להלן:

(1)    המסמכים הדרושים להגשת בקשת התמיכה,

בהתאם לכל דין ונוהל;

(2)    רשימת תלמידים מעודכנת של הלומדים במערכת לימודי חקלאים שומרי שמיטה;

(3)    רשימת פרטיהם האישיים המלאים של כל נושאי התפקידים המקבלים שכר מהמוסד בעד הפעילות הנתמכת (מדריכים, מנחים, מגידי שיעור וכר);

(4)    מאזן כספי לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה כדרישת המשרד;

(5)    פירוט כל סכומי התמיכה שמבקש ושמקבל המוסד ממשרדי הממשלה השונים ומגופים ממשלתיים אחרים באותה שנת כספים, לפי הפעילויות שבעבורן ניתנים סכומי תמיכה אלה;

(6)    מערכת שעות מפורטת הכוללת את תכנית הלימודים, שאושרה בידי המשרד תוך ציון ימי הלימודים ושעות הלימודים, ורשימת התלמידים הלומדים בהם.

(ב)    במוסד תתקיים מסגרת שעות לימודים אחידה לכלל התלמידים; המוסד ידווח למשרד באופן מיידי על כל שינוי במצבת התלמידים, ובכלל זה על יציאה של תלמיד לחופשת מחלה או לחופשה אחרת, וזאת החל ביום הראשון להעדרו;

(ג)    המשרד יפעיל מערכת בקרה על נוכחות התלמידים במוסד; על מוסד הנתון בביקורת מטעם המשרד ונמצא כי נוכחות תלמידיו בשיעורים אינה מלאה,

יחולו הוראות הנוהל.

פרק ד': תלמידי המוסד

9.    תלמיד במוסד יוכר כחקלאי שומר שמיטה הלומד במוסד מיום א' בתשרי התשס׳׳ח (13 בספטמבר 2007) עד יום כ׳׳ט באלול התשס׳׳ח (29 בספטמבר 2008) (להלן - תקופת הלימודים) אם נתקיימו בו כל אלה, כמפורט להלן:

(1) התלמיד מוכר ברשות התכנון במשרד כחקלאי שומר שביעית בשנת השמיטה התשס׳׳ח ורשות התכנון במשרד נתנה על כך אישור; המוסד יצרף לבקשת התמיכה המוגשת למשרד אישור כאמור, כתנאי להכרה בתלמיד;

(2)    התלמיד נוטל חלק בתכנית המוסד המיועדת לשומרי שביעית, ולא למד בשנת התשס׳׳ז כתלמיד ישיבה או כאברך כולל חצי יום או יום שלם, או כתלמיד במוסד לימודי אחר;

(3)    התלמיד לומד במוסד במערכת לימודי חקלאים שומרי שמיטה חמישה ימים בשבוע לפחות, ארבע שעות ביום לפחות; לעניין זה, יוכרו לימודים במשך חמישה ימים בשבוע לפחות ובהם ארבעה שיעורים רצופים, שיתפרסו על פני ארבע שעות לפחות, 240 דקות בסך הכל, כשכל שיעור יארך ארבעים וחמש דקות לפחות (ניתן לקבוע הפסקה של עד חמש עשרה דקות בין שיעור לשיעור);

(4)    מוסד יהיה רשאי, באישור בכתב מראש של המשרד, לדווח על מועדי חופשות; ואולם לא יוכרו מועדי חופשות שמספר הימים הכולל שלהן במהלך תקופת הלימודים עולה על 23 ימים (לא כולל שבת ומועדי ישראל).

פרק ה': עקרונות לחישוב התמיכה

10.    (א) תמיכה במוסד ציבור, שנמצא זכאי לה לפי מבחנים

אלה, לא תעלה על 90% מההוצאות בפועל בעבור הפעילות הנתמכת לפי המבחנים.

(ב)    50% לפחות מהסכום שיוענק למוסד לפי מבחנים אלה יועבר לתלמידים כמענק חודשי אחיד לכלל התלמידים, ובלבד שלא יעלה על 500 שקלים חדשים לתלמיד לחודש.

(ג)    מהסכום שיוענק למוסד לפי מבחנים אלה ישולם לכל מורה במערכת לימודי חקלאים שומרי שמיטה שכר כדין שלא יפחת מהשכר הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ׳׳ז-31987.

11.    התמיכה תינתן למוסד לפי מספר התלמידים המוכרים הלומדים בו במערכת לימודי חקלאים שומרי שמיטה, באופן שכל תלמיד יזכה את המוסד בנקודה לחודש ובסך הכל 12 נקודות לתלמיד לשנה, הכל בכפוף למגבלות התקציב.

12.    כל מוסד יזכה לשיעור תמיכה לפי מספר הנקודות שצבר, השווה למכפלת הנקודות שצבר בערך הנקודה שנקבעה.

13.    התקציב המוקצה למבחנים אלה יחולק בסך כל הנקודות שצברו כלל המוסדות שנמצאו זכאים לפי מבחנים אלה, ויתקבל ערך נקודה; ואולם, בכל מקרה לא יעלה ערך נקודה על 1,000 שקלים חדשים.

14.    בכל מקרה תינתן תמיכת המדינה רק בעבור הוצאות כספיות כאמור הנוגעות לקיום הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה; למען הסר ספק, לא יתמכו במסגרת מבחנים אלה הוצאות תקורה של המוסד.

15.    המוסד יעמוד בכל הדרישות הקבועות במבחנים אלה.

פרק ו': תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום ד' בתשרי התשס׳׳ח (16

בספטמבר 2007), ותוקפם עד יום כ׳׳ט באלול התשס׳׳ח (29

בספטמבר 2008).

י' בטבת התשס׳׳ח (19 בדצמבר 2007)

(חמ 3-1888)

שלום שמחון

שר החקלאות ופיתוח הכפר


ילקוט הפרסומים 5753, י״ז בטבת התשס״ח, 26.12.2007 1046