גיליון 5754 עמוד 1 מתאריך 26/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשס״ח    5754    26 בדצמבר 2007

עמוד

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות) [נוסח חדש].................................... 1084

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי

תרבות(הגבלת סמכות שיפוט).................................. 1084

מינוי בתי דין לביקורת משמרות של שוהים שלא

כדין........................................................................................ 1084

מינוי חברה לוועדה המייעצת לרשם המתווכים.......... 1084

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק

עקיף)...................................................................................... 1084

הארכת מינוי מנהל לבתי הדין השרעיים לפי חוק

הקאדים................................................................................ 1084

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס    הכנסה............. 1085

ולפיתוח אזרחי.................................................................. 1085

מינוי ועדה מייעצת למניעת חדירת נגעים לאזור

הערבה לפי חוק הגנת הצומח..................................... 1085

מינוי מועצה לגנים בוטניים.................................................. 1085

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס............... 1086

הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 1086

הודעה על מחיקת רישום של תאגיד משלח בין-לאומי

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים............................... 1086

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על

הדלק...................................................................................... 1086

עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש המועצה הלאומית למחקר