גיליון 5756 עמוד 1 מתאריך 26/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳׳ז בעבח החקוס׳׳ח    5756    16 בד׳גמבר ד»2

עטוד

ד*ו ו


תודעת שטונים 1*חת על ונ׳יהס רשימת תתרי דזעתיקית

רזדעז? שמ1נים 1אחת על תיקון רשימה אתרי העתדקנח

לגי חוק העתיקות, תחקןל׳דן-5ד9ו

.בתוקף סמכותי לפי סעיף 1026) לחוק העתיקות, התשל־דו-975וי. תני מודיע בי רשלנית תתרי העתיקות, נלהלן •י הרשיטה), תתוקן כדלקמן?

רשימת *תרי העתיקות תי* לפי נקודות רנ׳יגיס ברשת ישוזןל תז־ורשה.

י ס־יח דותשל-רו, עם׳ 4ל; תתשט־ס. עט- 68,

J י־פ התמכ־ד, עט 1549: תתשכ׳ה, עט׳ 46*ו: התשב׳ז, עם־ סג* וענר 2158; תתש׳ל, עט־ 754: התשל׳ב, עטו 286ו; התעול־ב עט 824ו; תתשל־ז, עט־ 474; התש״ים, עמי 437ו: החשם־יב, עם׳ &$: תתשנרד, עט־ 5552: התשט-ז, עט־ 93ו: התשמ״ת, עם־ 2766; התשץ, עט 5584; התשג־א, עט יידן 1, עמי 1850 ועטי 3546; התעתי-ב, עם־ 9«9 ועם־ 5812; התשנ־ב עמי aw, עמי נגלו, עטי 2904 ועט 4014: התשנ׳ר, עט 6ל, עמי 1945 ועט' 1841; תתשנ״ה, עט 447 עט 2683 ועם־ 0ל56; זזתשנ׳י, עט־ 1030 ועט׳ 5547: התשנ׳ז, עמי 9, עט־• 2549 ועט 4092 התשג׳ת עט 784, עט 2572, עט 5957 ועם׳ 94ו5: התשנ־ט,עט 1538, עט 2013, עמי 3083 ועט 4789 התש־־ס, עט, 779, עט 907, עט 949 ו, עט 09*2, עט 2475, עט 2569, עט 2698, עט 2706, עט מדג- עט !382, עמי 4095, עט' 4689 ועטי 4925? התשס׳ית, עם׳ »ו, עט 425 עט 7ג7, עמי ו ו14, עט 269ו, עט 2061, עט49ו2, עט 2300, עט 2687 ועט *185; התשס׳ג״ עם׳ ו 128: התשסי־ד, עט 2421? תתשטזז, עט 985 ועם' 3141: התשטי, עט 52,59; תתשס־יז, עט 1433,

167 ו


ילקוט הפרסומים 5756, י׳ו בסבת התשס״-דו, 26,12,2007