גיליון 5757 עמוד 1 מתאריך 31/12/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בטבת התשס״ח    5757    31 בדצמבר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1260

מינוי ראש בית דין וסגנו לפי חוק בתי דין מינהליים . 1260

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 1260

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 1260

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור לפי חוק

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)......... 1260

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום).............................................. 1260

מינוי נציג שר האוצר במועצה הארצית לתכנון ולבניה.... 1261 מינוי ממלא מקום לנציג שר האוצר במועצה הארצית

לתכנון ולבניה ................................................................... 1261

הודעה על מינוי נאמן קרן וולף............................................. 1261

תיקון מבחנים לצורך תמיכה של משרד האוצר במוסדות ציבור הפועלים להשגת פיצויים לנרדפי הנאצים

ועוזריהם.............................................................................. 1261

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים................................... 1261

החלטה על פי הסעיפים 9(7) ו-36(2) לחוק מבקר

המדינה................................................................................. 1262

תיקון אצילת סמכויות המפקח על התעבורה................. 1262

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007 (גבעתיים, חולון, יהוד, לוד, נתניה, קרית אתא,

רמת השרון, הוד השרון, קרית מוצקין, שפרעם,

תמרה)................................................................................... 1263

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1270

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1270

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 1270

הודעה על אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 1270

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 1271

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 1271

מינוי ממונה בעיריית אשקלון לפי חוק חופש המידע. 1272

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 1272

הודעת הסדר מקרקעין............................................................. 1272

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1272

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1283

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1284

הודעות מאת הציבור............................................................... 1287