גיליון 5758 עמוד 1 מתאריך 03/01/2008ילקוט הפרסומים

כ״ה בטבת התשס״ח


5758


3 בינואר 2008


עמוד

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) . . 1294

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין.................1303

הודעות על מיזוג חברות ...............................................................................1305

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל...................................................................1310

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.........................................................1316

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, לפי תקנות סוכני המכס, לפי תקנות מס קניה(טובין),

ולפי תקנות הבלו על דלק............................................................................1318

הודעות לפי פקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)......................................................1319