גיליון 5758 עמוד 2 מתאריך 03/01/2008הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ

לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש׳׳2000-0 אני מודיעה בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש״ס- 2000' (להלן - הכללים), כי החל ביום כ״ג בטבת התשס״ח (י בינואר 2008) הנוסח המעודכן של התוספת לכללים הוא כמפורט להלן:

״תוספת

(סעיף י)

השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)


15% מסכום התביעה ולא פחות מ-700 ש״ח

10% מסכום התביעה אך לא פחות מ-3,370 ש׳׳ח

10% מ-91,140 ש׳׳ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה

בהתאם למוסכם בין עורך הדין והלקוח, אך לא פחות מ-41,960 ש׳׳ח

540 ש׳׳ח


15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי

540 ש׳׳ח


2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,550 ש״ח

3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי שווים ולא פחות מ-4,550 ש״ח

כמו תביעה כספית 4,550 ש׳׳ח


השירות

י. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (בולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)

א.    תביעות כספיות בשקלים חדשים(להלן - ש״ח) -(י) עד 22,420 ש׳׳ח

(2)    עולה על 22,240 ש״ח ואינה עולה על 91,140 ש״ח

(3)    עולה על 91,140 ש״ח

(4)    עולה על 895,630 ש׳׳ח

ב.    ישיבה נוספת בעניינים כאמור

2.    תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט (בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1 21975

א.    תביעות -

(1)    עד 137,060 ש׳׳ח

(2)    עולה על 137,060 ש׳׳ח ועד 342,650 ש׳׳ח

(3)    עולה על 342,650 ש׳׳ח

ב.    ישיבה נוספת בעניינים כאמור

3.    בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים

א. עניינים אזרחיים:

(1)    תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי שווי הנכס כשהוא פנוי

(2)    תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין - לפי שווי המקרקעין כשהם פנויים

(3)    תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה

(4)    תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף

ילקוט הפרסומים 5758, כ״ה בטבת התשס״ח, 3.1.2008 1294

1

י י”פ התש׳׳ס, עמ' 2558; התשס׳׳ג, עמ' 1208; ק׳׳ת התשס׳׳ו, עמ' 249; י”פ התשס׳׳ו, עמ' 1101; התשס׳׳ז, עמ' 2407.

2

ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 234.