גיליון 5759 עמוד 1 מתאריך 08/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בשבט התשס״ח    5759    8 בינואר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שר.................................................................. 1322

הודעה על העברת סמכות הנתונה לשר הפנים לפי

פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות .... 1322 הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז....................................................................................... 1322

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת............................................................................ 1322

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל........ 1323

החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את

משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים................. 1323

החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את

משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים....... 1323

הודעה על מינוי נשיא לבית הדין הצבאי לערעורים.. 1323 הודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק הדגל, הסמל

והמנון המדינה.................................................................. 1323

היתר להפעלת תצוגה הנראית לנהג לפי תקנות

התעבורה............................................................................. 1323

הכרזת חיות בר מטופחות...................................................... 1323

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 1324

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל.............. 1324

הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות

המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)............... 1324

הודעה על מחיקת רישום של תאגיד סוכן מכס מפנקס

סוכני המכס........................................................................ 1324

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1325

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1349

הודעות מאת הציבור............................................................... 1354