גיליון 5760 עמוד 1 מתאריך 09/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בשבט התשס״ח    5760    9 בינואר 2008

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 1366

מינוי סגן נשיא לפי חוק    בתי המשפט................................. 1366

מינוי שופטים לפי החוק    האמור........................................... 1366

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין

לעבודה................................................................................. 1367

עמוד

תיקונים למבחנים למתן תמיכותת של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 1367

הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים לפי תקנות הפיצויים

לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים)............................. 1368

הארכת מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים........... 1368

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........... 1368

תיקון טעות