גיליון 5760 עמוד 3 מתאריך 09/01/2008מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של יוסף אלון, ת׳׳ז XXXXXX160, שופט של בית משפט מחוזי, הסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום כ׳׳ג בטבת התשס׳׳ח (1 בינואר 2008) עד יום כ׳׳ג באדר א' התשס׳׳ח (29 בפברואר 2008). ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ח (24 בדצמבר 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני מאריך בזה את מינויה של רונית רוזנפלד2, ת”ז XXXXXX292, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית הדין הארצי לעבודה, לתקופה של שלושה חודשים נוספים, מיום כ׳׳ג בטבת התשס׳׳ח (1 בינואר 2008) עד יום כ׳׳ד באדר ב' התשס׳׳ח (31 במרס 2008). י׳׳ט בכסלו התשס׳׳ח (29 בנובמבר 2007) (חמ 3-1563)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 70.

2    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3410.

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור, כמפורט להלן:

1. בסעיף 2 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור (תמיכה בפעולות שיקום לליקויי שמיעה)2 -

(1) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) התמיכה תינתן רק בתחומים המפורטים להלן ובשיעורים הנקובים לצדם:

העסקת עובדים סוציאליים ומטפלים מקצועיים - עד 70%;

(1)

העסקת כוח אדם לשיקום חברתי - עד

20%;

(2)

חוגי העשרה ופעילות לשעות הפנאי -

(3)

עד 10%.”;

”ח התשמ”ה, עמ' 60; התשנ”ב, עמ' 34.

”פ התשס״ג, עמ' 1486; התשס״ד, עמ' 1366; התשס״ו, עמ' 915.

(2) סעיף קטן (ו) - בטל.

2.    בסעיף 11 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור (תמיכה בפעולות שיקום לנכים ומוגבלים)1 -

(1)    בסעיף קטן (א)(2), אחרי ”בפסקה (1)” יבוא ”ועובד סוציאלי אחד לפחות המטפל בנכים.”;

(2)    במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) תמיכה תינתן לנושאים אלה: העסקת עובדים

סוציאליים, העסקת כוח אדם לשיקום חברתי,

כמפורט להלן:

(1)    העסקת עובדים סוציאליים - עד 70%;

(2)    העסקת כוח אדם לשיקום תפקודי חברתי - עד 30%.”

3.    במקום סעיף 14 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור(תמיכה במרכזים להתפתחות הילד)2, יבוא:

”(14) בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם נתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף 11(א),

למעט פסקה (1), ובלבד שמטרתו היחידה של המבקש היא טיפול בילדים מעוכבי התפתחות.”

4.    בסעיף 2 למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור3 (תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות חסות נוער):

(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

”(ב) התמיכה תינתן לאחת ממטרות אלה:

(1)    שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות, ביטחון,

מיגון או תברואה:

(2)    שיפוץ וציוד מבנים לצורך הגדלת כושר הקליטה - אם המעון נמצא ראוי לקלוט חניכים נוספים בידי הרשות;

(3)    החלפת ציוד שנתבלה אם אין אפשרות לתקנו, רכישת ציוד להעלאת רמת הפעילות של החניכים במעון בשעות הפנאי, או שיפוצים מיוחדים הדרושים לפי החלטת הרשות;

(4)    הסדרת התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, ובלבד שאם ההיתר לבניית מוסד הציבור ניתן לאחר י”ז בניסן התשל׳׳ב (1 באפריל 1972), התאמות הנגישות אינן כאלה שהמוסד היה חייב בהתקנתן, לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-41965.”;

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) לא תינתן תמיכה למטרות המפורטות בסעיף

קטן (ב), אם המבקש מקבל בעבורן סיוע מכל

סוג שהוא מיחידה אחרת במשרד או ממשרד

ממשלתי אחר.”;
1367 ילקוט הפרסומים 5760, ב' בשבט התשס״ח, 9.1.2008

1

י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 3661; התשנ׳׳ט, עמ' 3698; התשס׳׳ד, עמ' 1366; התשס׳׳ו, עמ' 915.

2

   י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 3664; התשס׳׳ו, עמ' 915.

3

   י”פ התשס׳׳ה, עמ' 532.

4

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.