גיליון 5761 עמוד 1 מתאריך 10/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

בינואר 2008


ג' בשבט התשס״ח    5761    10

עמוד

.. 1370


הודעה בדבר הכרזה על מצב מיוחד בעורף........................................