גיליון 5761 עמוד 2 מתאריך 10/01/2008הודעה בדבר הכרזה על מצב מיוחד בעורף

לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-ו95ו

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה, לפי סעיף 9ג(א)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי׳׳א-1951י, הכריזה הממשלה על מצב מיוחד בעורף באזור התחום והמתואר במפה המצורפת.

י”א בטבת התשס׳׳ח (20 בדצמבר 2007) (חמ 3-2954)

עובד יחזקאל מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 78; התשנ׳׳ח, עמ' 42.

1370    ילקוט הפרסומים 5761, ג'בשבט התשס״ח, 10.1.2008

המחיר 73 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי