גיליון 5762 עמוד 2 מתאריך 15/01/2008מפעל הפיס

תכנית הגרלה ״צ׳אנם״ 2007(1)

1.    הגדרות

בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן לצידו, אם אין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הדברים או מהקשרם: ״המפעל״ - מפעל הפיס;

״הגרלת צ׳אנס״ או ״הגרלה״, לרבות תת-הגרלה6 - כל הגרלה שתתקיים לפי תכנית זו;

״טופס סימון״ - טופס מונפק מראש לשימוש המשתתף בהגרלות צ'אנס, המכיל טבלאות לסימון הקלפים, או לסימון שלושת המספרים (6) שהמשתתף בחר להשתתף בגינם, ושממנו ניתן להעתיק את נתוני העסקה אל המסוף לשם שידורם למחשב המרכזי;

״כרטיס השתתפות״ - כרטיס המודפס ע״י המסוף לאישור נתוני העסקה שנקלטו במחשב המרכזי; ״אישור זכייה״ - מסמך שידפיס המסוף המעיד על פרעון הזכייה בגין כרטיס זוכה שנבדק במסוף; ״ערך הקלף״ - אחד מבין שמונת ערכי הקלפים המפורטים בסעיף 3.3(א), שבטופס הסימון ובכרטיס ההשתתפות; ״סמל הקלף״ - אחד מבין ארבעת סמלי הקלפים המפורטים בסעיף 3.3(ב), שיופיעו בטופס הסימון ובכרטיס ההשתתפות; ״מספר״ - כל אחת מהספרות או המספרים שבין 0 ל-69;

״המספר המזהה״ - מספר בן 17 ספרות שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות כמפורט בסעיף 7.3, ואשר משמש לזיהוי הכרטיס; ״מסוף״ - מסוף מקוון(המחובר למחשב המרכזי בתקשורת מקוונת), מדגם שהמפעל אישר או יאשר, והמוצב בנקודת מכירה פלונית;

״המחשב המרכזי״ - מערכת המחשבים המרכזית של המפעל, שבה נקלטים נתוני העסקאות של כרטיסי ההשתתפות לצורך עיבודם ושמירתם לפי תכנית זו;

״נתוני העסקה״ - נתונים שהמסוף הדפיס בכרטיס השתתפות לפי סעיף 7.3, המפרטים את המידע הבסיסי בדבר השתתפות הכרטיס בהגרלה המסויימת(אחת או יותר) שבה הוא נועד להשתתף;

״פרס״ - כל אחד מהפרסים שהמפעל יחלק לזוכים לפי תכנית זו;

״פרסום ברבים״ - פרסום בילקוט הפרסומים ו/או בשני עיתונים יומיים לפחות, ו/או בנקודות המכירה ו/או באתר האינטרנט של המפעל WWW.PAIS.CO.IL;

״זכיין״ - כל אדם בנקודת מכירה פלונית, המורשה להפעיל מסוף;

״נקודת מכירה״ - כל מקום שהמפעל אישר או יאשר לשמש כנקודת מכירה או כעמדת שירות למכירת כרטיסי השתתפות בהגרלת צ׳אנס או למתן שירות לרוכשי כרטיסים כאלה6.

2.    תחולה

תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך בהודעה שתפורסם ברבים.

3.    הנפקת טופסי סימון וצורתם

3.1    המפעל ינפיק סימון לצורך ההשתתפות בהגרלות צ׳אנס.

3.2    טופסי סימון צ׳אנס יהיו משישה סוגים: טופס צ׳אנס רגיל, טופס צ׳אנס שיטתי, טופס רב-צ׳אנס, טופס נוסף אובר אנדר, טופס נוסף תמונה מספר וטופס תת-הגרלה 123.

3.3 כל טופס סימון צ׳אנס רגיל יכיל, בין השאר, את הפרטים הבאים:

(א)    טבלה המורכבת מ-4 שורות (אופקיות) בנות 8 טורים (אנכיים), כשבכל שורה מודפס אחד מהערכים הנהוגים במשחק הקלפים, כדלקמן: A (אס), K (מלך), Q (מלכה) J (נסיך), 10, 9, 8, 7, ומתחת לכל אחד מערכי הקלפים מצויה תיבת-סימון.

(ב)    בשולי כל שורה יודפס אחד מבין ארבעת הסמלים הנהוגים במשחק הקלפים, כדלקמן: ״עלה״, ״לב״, ״יהלום״, ו״תלתן״.

(ג)    4 תיבות נפרדות לסימון אחד מארבעת אופני ההשתתפות האפשריים, לפי בחירת המשתתף, כמפורט בסעיף 5.2.

(ד)    תיבה לסימון אפשרות של ״צ׳אנס רב-הגרלתי״, המאפשר השתתפות עד 6 הגרלות רצופות, כמפורט בסעיף 5.3.


ילקוט הפרסומים 5762, ח' בשבט התשס״ח, 15.1.2008 1372

1

נוסח משולב ומעודכן ליום 15.1.2008, הכולל את ילקוט הפרסומים 5565 מיום 15.08.2006 על תיקוניה השונים וכן התכנית המקורית שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4785 מיום 15.7.1999, על תיקוניה השונים ממס' 1 עד מס' 10 שפורסמו בילקוטי הפרסומים כמפורט בסוף תכנית זו. כמו-כן נעשו התאמות במספור הסעיפים ובמקרים אחדים גם התאמות לשוניות.