גיליון 5763 עמוד 1 מתאריך 15/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשס״ח    5763    15 בינואר 2008

עמוד


עמוד

מינוי שופטי נוער........................................................................ 1388

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה............... 1388

מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט..................................... 1388

מינוי רשמות לבית המשפט לענייני משפחה.................. 1388

מינוי פקידי גביה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש].. 1388

הודעה על ביטול ממוני גביה לפי החוק האמור............ 1389

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)......... 1389

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי התקנות האמורות.............................. 1390

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)......................... 1390

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי

התקנות האמורות............................................................ 1390

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)................... 1390

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 1390

הודעות בדבר קביעת תקנים................................................. 1391

הודעות בדבר שינוי בתקן....................................................... 1393

הודעה על הארכת תוקף ההיתר הכללי לעריכת הגרלות

לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין........................ 1393

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים.......................... 1393

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 1393

הודעות בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות

אזוריות................................................................................. 1394

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 1395

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1395

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני המכס.. 1395

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1396

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1396

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1405

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 1416

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1421

הודעות מאת הציבור............................................................... 1422