גיליון 5763 עמוד 2 מתאריך 15/01/2008


מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום: אחסאן כנען, ת׳׳ז XXXXXX575; ערפאת טאהא, ת׳׳ז XXXXXX039;

תמר נסים-שי, ת׳׳ז XXXXXX139.

ט' בטבת התשס׳׳ח (18 בדצמבר 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט עמית חיים גלפז, ת׳׳ז XXXXXX809, לשמש שופט נוער עד יום ה' בניסן התשע׳׳א(9 באפריל 2011).

י׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (26 בדצמבר 2007) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט שלום המפורטים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ט׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (25 בדצמבר 2007):

אחסאן כנעאן, ת׳׳ז XXXXXX575; ערפאת טאהא, ת׳׳ז XXXXXX039;

תמר נסים-שי, ת׳׳ז XXXXXX139.

ט׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (25 בדצמבר 2007) (חמ 2-666)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין שושנה שטרית, ת׳׳ז XXXXXX498, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשס׳׳ח(1 בינואר 2008).

ט' בטבת התשס׳׳ח (18 בדצמבר 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין נעמן אדריס, ת׳׳ז XXXXXX523, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז הצפון, החל ביום ח' בשבט התשס׳׳ח(15 בינואר 2008). י׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (26 בדצמבר 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רבקה איזנברג, ת׳׳ז XXXXXX543, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום י”א בטבת התשס׳׳ח(20 בדצמבר 2007).

ט' בטבת התשס׳׳ח (18 בדצמבר 2007) (חמ 3-2666)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את שושנה שטרית, ת׳׳ז XXXXXXX989, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשס׳׳ח (1 בינואר 2008).

ט' בטבת התשס׳׳ח (18 בדצמבר 2007) (חמ 3-2666)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי פקידי גביה

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 367(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה-1995י, אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי גביה, לעניין פקודת המסים(גביה)1 2:

מספר זהות

שם

028005551

אילנית בן חמו

000018895

איתן סגל

057690224

אריאל משה

306766965

טטיאנה סגל

028754604

חגית ניצוצי

ילקוט הפרסומים 5763, ח' בשבט התשס״ח, 15.1.2008 1388

1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 210.

2

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374.