גיליון 5763 עמוד 3 מתאריך 15/01/2008מספר זהות

שם

051380863

לאה עשהאל

057324766

עדנה וקנין

035753565

גלית סבח

031587645

גלית בר מוחה

031738990

רוזי גבאי

027413376

גל קורציה

032150609

ליאת גורי

057718348

אריאלה ניסימיאן

054123260

פנינה סקה

023035983

רחל סרי

025633447

לימור מועלם

054851670

שושנה אליהו

053478848

רותי קפאח

050592559

כרמלית שרעבי

057065641

אילנה רוזיליו

023280324

אוסאף עסאקלה

040027385

אלי כהן

025766536

דודי חליווה

028709582

יהורם מזוז

034967166

משה טהר

034364737

דוד חלפון

014883219

אלי גולן

022514921

סיגלית וגימה

ד' בחשוון התשס״ח (16 באוקטובר 2007)

יצחק הרצוג

(חמ 3-229)

שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על ביטול ממוני גביה

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995

סעיף 367(ב) לחוק הביטוח הלאומי

בתוקף סמכותי לפ

■1995; אני מודיע כי ביטלתי את מינוים

[נוסח משולב], התשנ״ה-

של המפורטים מטה לתפקיד ממוני גביה לעניין פקודת המסים

(גביה)2:

מספר זהות

שם

065117061

בת שבע גולדנברג3

006074470

אריה גיל4

006775860

מלכה גולן5

005023192

אילנה שרייבמן6

י ס״ח התשנ׳׳ה, עמ' 207.

2    חוקי א״י, כרך ב', עמ'1734.

3    י״פ התשמ״ג, עמ' 254.

4    י״פ התשמ״א, עמ' 645.

5    י״פ התשכ״ז, עמי 1839.

6    י״פ התשנ״ה, עמ' 4741.

מספר זהות

שם

026083675

שלמה רוזנבלט7

031013063

שלמה ברנס8

064212566

רוזה (ורדה) קנגיסר9

000850941

רמי גול10

050707892

מאירה סיטון"

009666777

יצחק כביאל12

003829520

מרים פרידמן13

64533607

מירה לוונקר14

047531959

שלמה מור15

ד' בחשוון התשס״ח (16 באוקטובר 2007) (חמ 3-229)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

7    י״פ התשנ״ח, עמ' 2700.

8    י״פ התשמ״ז, עמ' 190.

9    י״פ התשנ״ז, עמ' 3686.

10    י״פ התשמ״א, עמ' 645.

11    י״פ התשנ״ה, עמ' 1695.

12    י״פ התשל״ה, עמ' 1201.

13    י״פ התשס״ד, עמ' 511.

14    י״פ התשנ״ו, עמ' 842.

15    י״פ התשנ״ב, עמ' 3355.

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים

לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-11956 -כללתי ברשימת הפוסקים הרפואיים את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

שם    מספר זהות

052336245

ד״ר ברוך שחל

319524393

ד״ר ילנה דורודניקוב

050049501

ד״ר מוחמד חליחל

017285313

ד״ר רפאל לוטן

14331086

ד״ר אמיל חי

027576016

ד״ר אלקרינאוי נאסים

30111660

ד״ר זכריה קובץ

307426544

ד״ר אירנה קיז'נר

305937260

ד״ר אלכסיי בונין

319524393

ד״ר ילנה דורודניכוב

014581557

ד״ר חיים פלאקסמן

311766281

ד״ר נירה מנור

ד' בחשוון התשס״ח (16 באוקטובר 2007) (חמ 3-89)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1389 ילקוט הפרסומים 5763, ח' בשבט התשס״ח, 15.1.2008

1

קת התשט״ז, עמ' 864; התשנ״ח, עמ' 894.