גיליון 5764 עמוד 1 מתאריך 17/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י- בשבט הונשס״ח    5764    לו בינואר 1006

הודעה על החלביות האקדמיה ללשון העברית בעניין התעתיק ״,, ...........................

הוועד על הדולעות האקדמיה ללשון העבריה בענייני דקדוק ומינוח..........................435י

דידעה על החלטית האקדמיה ללשון העברית בענייני מינודו,,,.............................9ב4ו