גיליון 5766 עמוד 1 מתאריך 20/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בשבט התשס״ח    5766    20 בינואר 2008

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 1540

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי החוק האמור................................................... 1540

הודעה על מינוי חבר למועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 1540

הודעה על מינוי יושב ראש וחברים בוועדה הציבורית

לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה...... 1540

מינוי סגן נשיא בבית משפט................................................... 1540

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 1540

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1541

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי    החוק האמור....... 1541

מינוי חבר בוועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי

לישראל................................................................................. 1541

מינוי חברה וממלאת מקום יושבת ראש ועדת משמעת לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול

תיקי השקעות.................................................................... 1542

מינוי חבר לבית דין כללי לפי פקודת הפיצויים(הגנה)... 1542 הודעה על עדכון סכומים לפי חוק איסור הלבנת הון. 1542 הסמכה לפי חוק למניעת הסתננות(עבירות ושיפוט).. 1542 הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף. 1542 מינוי ועדת ערר לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים............................................................................... 1542

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, וחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)................................................................................ 1543

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החוקים האמורים וחוק

סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים).. 1544 החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 1545

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................... 1545

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל......... 1546

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין............................................................................. 1546

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט........................ 1546

הודעות מאת הציבור................................................................... 1549