גיליון 5767 עמוד 1 מתאריך 21/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בשבט התשס״ח    5767    21 בינואר 2008

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)............................... 1564

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם)............ 1564

תיקון ההודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי......... 1564

מינוי נציג שר המשפטים וממלאת מקומו בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים................ 1564