גיליון 5768 עמוד 1 מתאריך 22/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בשבט התשס״ח    5768    22 בינואר 2008

עמוד

הודעה על פקודות המשטרה לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971........................ 1565

הודעה על פקודות המשטרה

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו

בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97וו, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמות בזה פקודות המשטרה כמפורט להלן:

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס״ח התשמ״ח, עמ' 217.

1565 ילקוט הפרסומים 5768, ט״ו בשבט התשס״ח, 22.1.2008