גיליון 5769 עמוד 1 מתאריך 23/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בשבט התשס״ח    5769    23 בינואר 2008

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 1634

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות

במוסדות ציבור תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח

תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים.................... 1634

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2005 עד 2007................... 1635

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין הארכת היטל

היצף...................................................................................... 1635

מינוי פקידת סעד מחוזית........................................................ 1636

מינוי פקידי סעד........................................................................ 1636

שינוי מינוי פקידות סעד.......................................................... 1636

ביטול מינוי פקידת סעד.......................................................... 1637

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על המעונות................. 1637

מינוי חוקרים לפי חוק העובדים הסוציאליים................ 1637

שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער............................................. 1637

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 1637

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער............................................ 1637

מינוי ראש שירותי בריאות הנפש........................................ 1638

הודעה בדבר בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת

ילדים..................................................................................... 1638

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 1638

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 1638

עמוד

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 1639

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1639

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 1639

הודעות בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית... 1639 הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 1640

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים.................................................................. 1642

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז מרכז......................................................................... 1642

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1643

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 1643

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה...................................................... 1643

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(קדימה-צורן)..................................................................... 1643

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1644

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 1644

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1644

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1676

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 1681

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 1681

הודעות מאת הציבור............................................................... 1681