גיליון 5770 עמוד 1 מתאריך 27/01/2008ילקוט הפרסומים

כ' בשבט התשס״ח

5770


27 בינואר 2008

עמוד

הודעות על כוונה למתן צווי הגנה לפי חוק הגנת סמלים................................... 1694

צו הגנה לסמל המועצה האזורית בוסתאן אל-מרג'........................................ 1694