גיליון 5771 עמוד 1 מתאריך 29/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשס״ח    771 5    29 בינואר 2008

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

למוסדות ציבור.................................................................. 1696

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לענייני גמלאים למוסדות ציבור המקיימים פעילויות

בעבור גמלאים................................................................... 1697

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2007

(מגדל העמק, אלשאג'ור, נתיבות, עכו).................... 1699

עמוד .......... 1702

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...........

1706 ..........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה..................................

1719 ..........

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.....................................

1719 ..........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.............

1723 ..........

הודעות מאת הציבור........................................................

הודעת המערכת