גיליון 5772 עמוד 1 מתאריך 29/01/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשס״ח    5772    29 בינואר 2008

עמוד    עמוד

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק    הסכם בדבר תשלום עקב ייקור מחירי הלחם................. 1766

הסכמים קיבוציים............................................................ 1736    הודעות    על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1768

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות    הודעות על מיזוג חברות......................................................... 1770

בשירות לאומי בהתנדבות).......................................... 1740    הודעות    על פטור ופטור בתנאים מאישור    הסדר כובל...    1772

מינוי חברי ועדות ענפיות לפי חוק מועצת הצמחים    הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 1777

(ייצור ושיווק)..................................................................... 1764    הודעות    מאת הציבור............................................................... 1778