גיליון 5773 עמוד 1 מתאריך 05/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשס״ח    5773    5 בפברואר 2007

עמוד


עמוד

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 1780

הודעות בדבר מינוי דיין-עמית........................................... 1781

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה.. 1782 אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 1782

מינוי חבר לוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר.............................................................. 1782

מינוי חברות לוועדות שחרורים לפי החוק האמור........ 1782

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

הפטנטים.............................................................................. 1782

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים..................................... 1783

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 1783

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות מכוח תקנות

ההגנה (שעת חירום)........................................................ 1783

הודעה על הסמכה לפי חוק המים....................................... 1783

כתב מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.................................. 1783

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 1786

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ופקודת בריאות העם.................................. 1786

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 1786

מינוי והסמכת מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה......................................................................... 1787

מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם לפי חוק שירות

עבודה בשעת חירום....................................................... 1787

הודעה על מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה. 1788

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 1788

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק הפיקוח על יצוא

ביטחוני................................................................................. 1788

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות..... 1788

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים........... 1790

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1790

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............. 1790

שינוי הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל......... 1790

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................ 1791

הודעות לפי חוק הצהרות מוות .......................................... 1810

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .................... 1810

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...................... 1815

הודעה מאת מפעל הפיס ....................................................... 1818