גיליון 5774 עמוד 1 מתאריך 07/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באדר א' התשס״ח    5774    7 בפבוראר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על הקמת משרד ושינוי בחלוקת התפקידים

בין השרים........................................................................... 1820

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק............... 1820

הודעה על העברת שטח פעולה על פי חוק..................... 1820

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה........... 1820

הודעות על הפסקת כהונה של שרים................................. 1820

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1821

הודעות על הצורך למנות שופטים...................................... 1821

הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה.......................... 1821

מינוי ועדת ערעור לפי חוק אנשים צבא דרום לבנון

ומשפחותיהם..................................................................... 1822

מינוי שופט נוער.......................................................................... 1822

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השמונה עשרה................................................... 1822

מינוי חברה בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 1822

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים ברשויות

מקומיות............................................................................... 1822

הודעה על הסמכת שירות רפואי לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות

ואתתים)............................................................................... 1822

הודעה על הסמכת שירות רפואי לפי התקנות האמורות ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים ברעש)............................................. 1822

מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק היטלי סחר........ 1823

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 1823

מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................. 1823

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1824

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1836

בקשות לפירוק חברות על ידי המשפט.............................. 1838

הודעות מאת הציבור............................................................... 1840

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 1853

הודעת המערכת