גיליון 5774 עמוד 2 מתאריך 07/02/20082

3

4

5

6


הודעה על הקמת משרד ושינוי בחלוקת התפקידים בין השרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי על פי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה1 2, החליטה הממשלה להקים משרד חדש שייקרא ”המשרד לשירותי דת”.

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(א) לחוק-היסוד האמור, נקבע כי השר יצחק כהן3 יהיה הממונה על המשרד לשירותי דת.

ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום ז' בשבט התשס׳׳ח (14 בינואר 2008).

ט' בשבט התשס׳׳ח (16 בינואר 2008) (חמ 3-3281)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 3344.

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי על פי סעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר לשר לשירותי דת את הסמכויות הנתונות לראש הממשלה3, על פי החוקים המפורטים להלן:

(1)    חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח חדש], התשל”א-41971, פרט לסמכות לפי סעיף 12א לחוק זה, אשר הועברה5 לשר המשפטים בהחלטת הממשלה מס' 3613 מיום ו' באייר התשס׳׳ה (15 במאי 2005);

(2)    סעיף 13(ב) לחוק בתי קברות צבאיים, התש”י-61950;

(3)    סעיף 6(ג) לחוק השמות, התשט”ז-71956;

(4)    חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ”ו-81996;

(5)    סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-91995;

(6)    חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס״ג-°2002י. ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום ז' בשבט

התשס׳׳ח (14 בינואר 2008). ט' בשבט התשס׳׳ח (16 בינואר 2008) (חמ 3-3281)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס”ח התשס”א, עמ' 158.

3    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1642.

4    ס׳׳ח התשל”א, עמ' 130.

5    י”פ התשס”ח, עמ' 3280.

6    ס”ח התש”י, עמ' 258.

7    ס”ח התשט”ז, עמ' 94.

8    ס”ח התשנ”ו, עמ' 249.

9    ס”ח התשנ”ה, עמ'210.

10    ס”ח התשס”ג, עמ' 101.

הודעה על העברת שטח פעולה על פי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי מכוח סמכותה על פי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה2, העבירה הממשלה ממשרד ראש הממשלה למשרד לשירותי דת את שטח הפעולה - הרשות הארצית לשירותי דת, המהווה יחידת סמך במשרד ראש הממשלה.

הודעה נמסרה לכנסת ביום ז' בשבט התשס׳׳ח (14 בינואר 2008).

ט' בשבט התשס׳׳ח (16 בינואר 2008) (חמ 3-3281)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה כדלקמן:

השר רוני בר-און יכהן בתפקיד שר האוצר במקום ראש הממשלה ששימש ממלא מקום שר האוצר3.

השר מאיר שטרית יכהן בתפקיד שר הפנים במקום השר רוני בר-און4.

השר זאב בוים יכהן בתפקיד שר הבינוי והשיכון במקום השר מאיר שטרית5.

השר יעקב אדרי יכהן בתפקיד השר לקליטת העליה במקום השר זאב בוים6 ובתפקיד השר לפיתוח הנגב והגליל. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-היסוד, ההחלטה האמורה אושרה על ידי הכנסת ביום י”ח בתמוז התשס׳׳ז (4 ביולי 2007).

כ”ב בתמוז התשס”ז (8 ביולי 2007) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

מזכיר הממשלה

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. ס׳׳ח התשס”א, עמ' 158. י”פ התשס”ז, עמ' 2772. י”פ התשס”ו, עמ' 3344. י”פ התשס”ו, עמ' 3344. י”פ התשס”ז, עמ' 3344.

הודעה על הפסקת כהונה של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(5) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי על פי סעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתו בממשלה של השר אביגדור ליברמן, השר לנושאים אסטרטגיים3, ביום י”א בשבט התשס”ח (18 בינואר 2008).

ילקוט הפרסומים 5774, א' באדר א' התשס׳׳ח, 7.2.2008 1820

1

   ס”ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2

   ס”ח התשס”א, עמ' 158.

3

   י”פ התשס”ז, עמ' 1118.