גיליון 5774 עמוד 27 מתאריך 07/02/2008ע.פ. הון סיכון בע״מ

(ח״פ 51-275347-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.3.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' אל על 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל וולפסטל, עו״ד, מפרק

א.א. אדמונית בע״מ

(ח״פ 51-266450-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.3.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הדרור 22, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה חורב, מפרק

דון קרלוס בע״מ

(ח״פ 51-346381-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.3.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, שד' הגעתון 43, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגל שור, מפרקת

דתסולן מערכות אנרגית השמש בע״מ

(ח״פ 51-108723-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.3.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' הרב עוזיאל 28/12, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה הוד, מפרק

סרג׳יו ג׳סטון יבוא ויצוא (998ו) בע״מ

(ח״פ 51-259609-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.3.2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הראש 9, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סרג׳יו ג׳סטון, מפרק

שופן נכסים בע״מ

(ח״פ 51-314221-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.3.2008, בשעה 16.00, במשרד המפרקת, רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמית למפרט, עו״ד, מפרקת

סילבנייט בע״מ

(ח״פ 51-138816-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.3.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרקת, רח' מרגלית 40, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סילביה יחזקאל, מפרקת

א. פריצקר הנדסה בע״מ

(ח״פ 51-318411-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.3.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רח' פינס 21, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פריצקר, מפרק 1845

ילקוט הפרסומים 5774, א' באדר א' התשס״ח, 7.2.2008