גיליון 5775 עמוד 1 מתאריך 13/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד באדר א' התשס״ח    5775    13 בפברואר 2008

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה...................................................... 1056

הודעות מאת הבונס הרשמי........................................................... 1902