גיליון 5776 עמוד 1 מתאריך 14/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ח'באדר א'התשס״ח    5776    14 בפברואר 2008

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1928

מינוי ממונה על הגביה לפי חוק המסים (גביה)............. 1928

מינוי נציג הדור הצעיר במועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 1928

מינוי ועדה מייעצת ליצוא זרעים........................................ 1928

מינוי רשם זכויות מטפחים..................................................... 1928

מינוי מפקחות לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל

וועדת הסעד)...................................................................... 1928

מינוי חברה בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 1928

מינוי יושב ראש וחברים למועצה הארצית לשיקום

נכי נפש בקהילה............................................................... 1929

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1929

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה בהם השונים מכלל הבנקים.......................... 1929

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1929

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר........................1929

מינוי מפקחת לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים

ומוצריהם)........................................................................... 1929

הודעה על ביטול הכרזה בדבר קיומו של מונופולין..... 1930

עמוד

הודעה בדבר חילוט טובין....................................................... 1930

הודעה בדבר העברת שינוי תכנית לתשתית לאומית

להתנגדות הציבור........................................................... 1930

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות.............. 1931

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת התנגדויות

לתכנית מיתאר מחוזית.................................................. 1933

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 1933

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 1934

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 1934

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר (לוד)............................ 1935

הודעה על מינוי ועדת ערר(לכיש)..................................... 1935

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין. 1935 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.... 1935

הודעת הסדר במקרקעין.......................................................... 1935

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1936

הודעה בדבר הסכמים קיבוציים שנחתמו עד 31.12.2007.. 1936

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1938

הודעה לפי חוק הצהרות מוות................................................ 1956

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1957

הודעות מאת הציבור................................................................. 1958

תיקון טעות דפוס