גיליון 5777 עמוד 1 מתאריך 20/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באדר א' התשס״ח    5777    20 בפברואר 2008

עמוד

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה


(גמלאות).............................................................................. 1976

הודעה על מינוי שופטים........................................................ 1976

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 1976

מינויים לפי חוק הנוטריונים..................................................... 1976

מינוי יושבי ראש ועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).. 1977

מינוי חבר לוועדת ערר לפי התקנות האמורות.............. 1977

הסמכת נציג מערכת הביטחון לפי חוק התקשורת

(בזק ושידורים)................................................................... 1977

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 1977

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי היריה.............................. 1978

תיקון למבחנים לתמיכת משרד הבריאות במרכזים

לשירותי רפואה מיידיים............................................... 1978

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור..................................................................................... 1978

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר או המגבילות יבוא טובין מישראל............... 1978

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק

עובדים זרים....................................................................... 1978

עמוד

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם..................................... 1979

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 1979

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש המועצה

לשידורי כבלים ולשידורי לוויין................................. 1981

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית.............. 1981

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים.............................................................................. 1981

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 1981

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים........... 1982

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 1982

הכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים................. 1982

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת

העופות................................................................................. 1982

שינוי הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל......... 1982

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (הרצליה, רמת ישי).... 1982 הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (אילת)... 1983

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1983

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1990

הודעות מאת הציבור................................................................. 2021

תיקון טעות דפוס