גיליון 5778 עמוד 1 מתאריך 20/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באדר א' התשס״ח    5778    20 בפברואר 2008

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות(מ-2.12.2007 עד 1.1.2008).............................................2032

הצטרפות שותף (מ-2.12.2007 עד 1.1.2008)..............................................2033

פרישת שותף (מ-2.12.2007 עד 1.1.2008)................................................2046

רישום שותפויות (מ-2.1.2008 עד 10.2.2008).............................................2047

הצטרפות שותף (מ-2.1.2008 עד 10.2.2008)..............................................2048

פרישת שותף (מ-2.1.2008 עד 10.2.2008)................................................2060

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות.........................................2061

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות...........................................2062