גיליון 5779 עמוד 1 מתאריך 21/02/2008ילקוט הפרסומים

ט״ו באדר א' התשס״ח


5779


21 בפברואר 2008


עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת................................................................2064

הודעות לפי כללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)............................2064

מינוי אבות בית דין לענייני מים..............................................................2064

מינוי יושבי ראש לבית דין כללי לפי פקודת הפיצויים (הגנה)......................................2064

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין............................................................2064

הארכת מינוי חברים לוועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי לישראל..................................2064

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט..........................................................2065

הודעות מאת הציבור.......................................................................2065