גיליון 5779 עמוד 2 מתאריך 21/02/2008הודעה על חילופי גברי בכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, כי על פי סעיפים 40 ו-43(א) לחוק-יסוד: הכנסתי, ביום ד' באדר א' התשס׳׳ח (10 בפברואר 2008) פסקה חברותו בכנסת של אביגדור יצחקי, ובמקומו בא חבר הכנסת נגוסאי שלמה מולה.

ד' באדר א' התשס׳׳ח (10 בפברואר 2008) (חמ 3-22)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף ייב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-984יי, מתפרסמים בזה שמות המועמדים הנוספים1 לבית המשפט העליון, שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: פרופ' דפנה ברק-ארז; פרופ' אריאל פורת; פרופ' אייל בנבנישתי; השופט עמירם בנימיני.

ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 50, עמ' 706 ועמ' 1564.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-21984, כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום ד' באדר א' התשס׳׳ח (10 בפברואר 2008), החליטה לבחור במועמדים האלה:

השופטת מיכל ברנט - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

עו׳׳ד משה גלעד - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה.

עו׳׳ד עדי זרנקין - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה.

הרשמת ענת אלפסי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) במחוז הדרום.

עו׳׳ד הדס גולדקורן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) במחוז חיפה.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 3-1803)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.

מינוי אבות בית דין לענייני מים

לפי חוק המים, התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 141(א) לחוק המים, התשי”ט-21959 (להלן - החוק), וסעיף5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-11992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית המשפט המחוזי שלהלן לאבות בית דין לענייני מים לפי החוק החל ביום א' בניסן התשס׳׳ח (6 באפריל 2008): רון סוקול, ת׳׳ז XXXXX986;

רון שפירא, ת׳׳ז XXXXX569. תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 3-523)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושבי ראש לבית דין כללי

לפי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת הפיצויים (הגנה), 11940, אני ממנה את השופטים משה רביד, ת׳׳ז XXX140, וחנה בן-עמי, ת׳׳ז XXX301, שופטי בית המשפט המחוזי, ליושבי ראש בית הדין הכללי לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 3-1572)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ע׳׳ר 1019, תוס' 1, עמ' 93.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(ב) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-11969, אני מסמיך את אבי טאטי, ת׳׳ז XXXXXX513, ודור פורר, ת׳׳ז 037554839, רכזים (בוחני עסקאות) בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 3-295)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

הארכת מינוי חבר לוועדת פיצויים

לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ”ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק כביש ארצי לישראל, התשנ״ה-994יי, בהסכמת שר האוצר, אני מאריך את מינויו של מיכאל צור1, ת׳׳ז XXXXXX078, לחבר ועדת הפיצויים לפי החוק החל ביום כ׳׳ד באדר א' התשס׳׳ח (1 במרס 2008).


ילקוט הפרסומים 5779, ט״ו באדר א' התשס״ח, 21.2.2008 2064

1

   י”פ התשס׳׳ד, עמ' 2338.

2

   ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 38.