גיליון 5780 עמוד 1 מתאריך 26/02/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באדר א' התשס״ח    5780    26 בפברואר 2008

עמוד


עמוד

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות(ביוב), וחוק בתי הדין המינהליים............. 2068

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדת ערר לפי

החוקים האמורים............................................................. 2068

מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין    מינהליים................................ 2068

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור לפי

החוקים האמורים............................................................. 2068

מינוי חברים לוועדות ערעור    לפי    החוקים האמורים... 2068 מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים... 2069 מינוי יושבי ראש מותב נוספים לוועדות ערעור לפי

החוקים האמורים............................................................. 2069

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים ... 2069 מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל(גמלאות)....... 2070

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה

ונזק עקיף)............................................................................ 2070

הארכת תוקף הודעה בדבר אזור שהוא יישוב ספר

לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.................................. 2070

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם .... 2070

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק לפי חוק שירות עבודה

בשעת חירום ...................................................................... 2070

מינוי שופט נוער.......................................................................... 2070

מינוי רשם לבית משפט לעניני משפחה............................ 2070

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם .... 2070