גיליון 5780 עמוד 2 מתאריך 26/02/2008מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערר

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערעור מינוי יושבי ראש מותב לוועדות ערר

2068    ילקוט הפרסומים 5780, כ' באדר א' התשס״ח, 26.2.2008


לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ההשכ״ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה ליושבי ראש מותבים לוועדות ערר במחוז הדרום לפי החוק, את השופטים המפורטים להלן: משה מכליס, ת׳׳ז XXXXX005 יעקב שפסר, ה״ז 54853684 יעקב פרסקי, ה״ז 12175196 הוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 810—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח ההשכ״ב, עמ' 96.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ההשכ״ב-1962 ולפי חוק בהי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), ההשכ״ב-1962י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, ובהסכמה נשיאה ביה המשפט העליון, אני ממנה אה השופטת יעל קלוגמן, ה״ז 4450227, שופטה ביה משפט שלום, ליושבה ראש מוהב נוספת לוועדה ערר, לפי החוק החל ביום א' בניסן ההשס״ח (6 באפריל 2008).

הוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 810—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח ההשכ״ב, עמ' 96.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950, ולפי חוק בהי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950י (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו־12 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, ובהסכמה נשיאה ביה המשפט העליון, אני ממנה אה יעל בלכר, ה״ז 24176919, שופטה ביה משפט שלום, ליושבה ראש מוהב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז המרכז. ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח ההש״י, עמ'162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950, ולפי חוק בהי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950י (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו־12 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, ובהסכמה נשיאה ביה המשפט העליון, אני ממנה אה אילן בךד1ד, ה״ז 59649806, שופט ביה משפט שלום, ליושב ראש מוהב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הדרום. ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

_    שד המשפטים

1    ס״ח ההש״י, עמ'162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950, ולפי חוק בהי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, ובהסכמה נשיאה ביה המשפט העליון, אני ממנה אה שלומית יעקובוביץ', ה״ז 58382284, שופטה ביה משפט שלום, ליושבה ראש מוהב נוספה בוועדות ערעור לפי החוק האמור, במחוז המרכז, החל ביום י״ט באייר ההשס״ח (24 במאי 2008).

הוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

_    שד המשפטים

1    ס״ח ההש״י, עמ'162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950, ולפי חוק בהי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, אני ממנה אה אברהם כהן, ה״ז 062980214, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז ירושלים.

הוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' ההשס״ח (11 בפברואר 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

_    שד המשפטים

1    ס״ח ההש״י, עמ'162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.