גיליון 5780 עמוד 3 מתאריך 26/02/2008מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את אלכסנדר קורת, ת׳׳ז XXXXXX518, רופא, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה, החל ביום י' בניסן התשס׳׳ח (15 באפריל 2008).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון אני ממנה את שופטי בית משפט שלום המפורטים להלן ליושבי ראש מותבים לוועדות ערעור במחוז המרכז לפי החוק, החל ביום כ׳׳ו באייר התשס׳׳ח (31 במאי 2008):

יהודה פרגו, ת׳׳ז XXXX318 אהרן דוד גולדס, ת׳׳ז XXXXX777 שלומית יעקובוביץ, ת׳׳ז XXXXX284.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעל בלכר, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX919, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

ילקוט הפרסומים 5780, כ' באדר א' התשס״ח, 26.2.2008

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון אני ממנה את אילן בן-דור, שופט בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX806, ליושב ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב] ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את אברהם כהן, ת׳׳ז XXXXXX214, לחבר בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התשץ, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את אלכסנדר קורת, ת׳׳ז XXXXXX518, רופא, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה, החל ביום א' בניסן התשס׳׳ח (6 באפריל 2008).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

2069